LAS Od Pohorja do Bohorja

Lokalno partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« pokriva območje občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki je zajema območje v skupni velikosti 528 km2. LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Območje se nahaja na jugovzhodu Slovenije in združuje Dravinjsko oz. Pohorje s Paškim Kozjakom in severozahodni del Kozjanskega do Bohorja.

Lokalna akcijska skupna:

  • predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev (javni, ekonomski, zasebni sektor).
  • Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.
  • spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.
  • Vključevanje različnih partnerjev omogoča prilagoditev kmetijskega sektorja, povečuje skrb za okolje, diverzifikacijo dejavnosti na podeželju in kakovost življenja.

Vodilni partner LAS »Od Pohorja do Bohorja« je Razvojna agencija Kozjansko, ki nudi strokovno in administrativno-tehnično podporo delovanju.