Uporabnikove pravice

Politika varstva osebnih podatkov

1. Upravljavec

Uradno ime podjetja:  LTO Rogla-Zreče, GIZ, , tel: +386 3 759 04 70, e-pošta: info@destinacija-rogla.si
Sedež podjetja: Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Domen Vogelsang

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte ) upravljavec zbira, obdeluje in hrani za namene:

 • ohranjevanja stika s strankami,
 • tržnega obveščanja prek elektronske pošte,
 • remarketing,
 • oglaševanje na družbenih omrežjih,
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Na osnovi zabeleženih podatkov, ne ustvarjamo profilov in ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) upravljavec zbira, obdeluje in hrani osebne podatke z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja se hranijo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena.

Osebne podatke uporablja upravljavec za namene, kot so bili navedeni, pri čemer jih izključno za te namene posreduje svojemu pogodbenemu obdelovalcu (skrbnik spletne strani – TIC Slovenske Konjice, upravljavec spletne strani – noviSplet.com, skrbnik oglaševanja na Googlu  – podjetje Goclick, obdelovanje podatkov preko Google Analytics, pošiljanje e-novic preko ponudnika Mailchimp), ki jih lahko uporablja le v tem obsegu in v okviru pooblastila upravljavca ter tudi sam zagotavlja varstvo osebnih podatkov posameznika.

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov se hranijo na območju Republike Slovenije ter se jih ne iznaša v druge države.

4. Obdobje hrambe

Osebni podatki posameznika se hranijo do preklica soglasja za obdelavo in hrambo. Po preklicu soglasja se osebni podatki posameznika nemudoma učinkovito in trajno izbrišejo.

V kolikor bi pri upravljavcu prenehali zgoraj navedeni nameni, zaradi katerih se obdelujejo in hranijo osebni podatki, kar se preverja enkrat letno, ko se preverja tudi pravilnost osebnih podatkov posameznikov, bodo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisani, razen če bo njihova hramba potrebna za uveljavljanje, izvajanja ali obrambo pravnih zahtevkov posameznikov.

Podatki o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih se hranijo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam upravljavec zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju:

 • pravico do umika soglasja,
 • ravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.

 

 • Pravica do umika soglasja: kadar obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete na enak način, kot ste ga dali (elektronsko).
 • Pravica do dostopa: od upravljavca lahko zahtevate za informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdeluje in hrani, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
 • Pravica do popravka: Od upravljavca lahko zahtevate popravek vaših netočnih osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve: Od upravljavca lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
  o oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga upravljavec potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
  o je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
  o vaših podatkov upravljavec ne potrebuje več, a jih mora hraniti za  uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
  o ugovarjate obdelavi, medtem ko upravljavec preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
 • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo upravljavec, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesel drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
 • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavne zakonodaje glede varstva  osebnih podatkov lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 • Pravica do izbrisa: Od upravljavca lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
  o osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
  o obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
  o obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,o so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  o je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
  o so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

V primeru, da bi upravljavec želel nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki je drugačen od namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bodo posamezniku pred tako morebitno nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovljene informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije v tej zvezi.

V kolikor posameznik meni, da so mu kakorkoli kršene pravice iz naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

5. Veljavnost

Velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.

Vprašanja in poizvedbe ter zahtevke glede uveljavitvi zakonskih pravic iz naslova varstva vaših osebnih podatkov pošljite pisno na naslov:

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče,

tel: +386 3 759 04 70, ali po e-pošti: info@destinacija-rogla.si