Igrivo stičišče

Naziv operacije:

Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča

Namen projekta:

»Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča« predvideva širok nabor aktivnosti, v osredju: ureditev postajališča za avtodome z ureditvijo skupnega medgeneracijskega igrišča za vse starostne skupine, predvsem za otroke in mlade, z namenom vzpodbujanja trajnostnega turizma, z vzpostavitvijo skupnih prostorov ter športnih in rekreativnih površin.

Namen projekta je, da v občini Vitanje, zagotovimo primerno in zadovoljivo infrastrukturo, ki bo prebivalstvu, mladim ter ranljivim skupinam, ženskam ter obiskovalcem zagotavljala osnovne in dodatne aktivnosti, za življenje, druženje, obisk ter športno-rekreativne dejavnosti v prostem času.
S projektom se bo povečala dostopnost do storitev na lokalni ravni: dopolnila in uredila se bo ustrezna infrastruktura za izvajanje prostočasnih, športnih aktivnosti, kar bo pritegnilo nove ciljne skupine na območje in prispevalo k razvoju dodatne dopolnilne ponudbe.

V okviru projekta je osnovni cilj:

 • ureditev  turistične in športno-rekreativne infrastrukture, ki bo omogočalo razvoj različnih dejavnosti ter prispevalo k boljši kvaliteti bivanja, z vzpostavljenim skupnim medgeneracijskim prostorom, na območju občine Vitanje ter širšemu območju LAS Od Pohorja do Bohorja: prostor bo živel skupaj z domačini in privabljal obiskovalce.

Predmet operacije:

V okviru operacije je predvidena vzpostavitev postajališča za avtodome v povezavi z ureditvijo športno-rekreativnega igrišča, ter vzpostavitev skupnega igrišča za medgeneracijsko druženje, predvsem otrok, osnovnošolske populacije, ranljivih skupin, starejših, tako občanov, ter obiskovalcev.

V sklopu izvedbe projekta se bodo operativno (podrobneje) izvedle naslednje aktivnosti:

1. Vzpostavitev projektnega partnerstva in izvajanje projekta
2. Ureditev in Vzpostavitev postajališča za avtodome
3. Obnova športno-rekreativnega igrišča
4. Ureditev in Vzpostavitev naravnega igrišča z igrali
5. Skupne športne urice na igrišču – organizacija in izvedba aktivnosti
6. Vključitev postajališča za avtodome v skupno promocijo destinacije oziroma povezava z drugimi občinami s postajališči za avtodome

Obdobje izvajanja aktivnosti:

ČAS TRAJANJA OPERACIJE V MESECIH: 10 mesecev
PREDVIDEN ZAČETEK OPERACIJE: 01.01.2019
PREDVIDEN ZAKLJUČEK OPERACIJE: 31.10.2019

Glaven aktivnosti projekta:

1. Aktivnost 1

Naziv: Vzpostavitev projektnega partnerstva in vodenje projekta
Nosilec: Občina Vitanje

 • vzpostavitev projektnega partnerstva in vodenje ter izvajanje projekta
 • vključevanje vseh projektnih partnerjev/deležnikov občine Vitanje v ureditev športno-rekreativne infrastrukture ter skupnih prostorov v oživljanje območja Vitanja
 • vodenje in izvedba projekta

2. Aktivnost 2

Naziv: Ureditev in Vzpostavitev Postajališča za avtodome
Nosilec: Občina Vitanje

 • ureditev parcele/območja (gradbeno-komunalna dela: ureditev dovodne instalacije – pitna voda, elektrika, kot tudi odvodna instalacija (odpadna voda in fekalije)
 • postavitev stebričkov z vgradnjo talnih rešetk
 • ureditev območja s travo
 • zasaditev dreves
 • ureditev in vzpostavitev funkcionalnih parkirnih mest za avtodome

3. Aktivnost 3

Naziv: Obnova športno-rekreativnega igrišča (preplastitev)
Nosilec: Občina Vitanje

 • ureditev podlage na obstoječem športnem igrišču (preplastitev igrišča)

4. Aktivnost 4

Ureditev in Vzpostavitev naravnega igrišča z igrali
Nosilec: Občina Vitanje

 • predhodna ureditev podlage za ustrezno postavitev igral
 • ureditev in postavitev lesenih igral

5. Aktivnost 5

Naziv: Skupne športne urice na igrišču – organizacija in izvedba aktivnosti
Nosilec: Športno društvo Vitanje

 • priprava vsebin in zasnova rekreativno-tematskih motivacijskih športno rekreativnih smernic (izveden bo sestanek z društvi in šolo – mladi, z namenom skupnega razvoja uporabe površin – vključevanje krajanov pi izvedbi projektnih aktivnosti, pri razvijanju vsebin uporabe skupnega prostora; ranljive skupine bodo vključene pri zasnovi prostočasnega prostora ter nato vzdrževanju le-teh)
 • organizacija stalnih rekreativnih dejavnosti, tudi pohoda, ki se začne na obnovljenem športnem igrišču ter tam tudi zaključi
 • organizacija rednih športnih uric na igrišču
 • vzpostavljeno redno izvajanje športnih uric na igrišču v sodelovanju z drugimi društvi in Osnovno šolo Vitanje, obenem bodo uporabniki ozaveščeni o uporabi naravnih materialov igrišča
 • izvedba tradicionalnega dogodka srečanje generacij in izvedba dogodka družabne igre
 • sodelovanje pri izvedbi prireditev drugih društev uporaba medgeneracijskega igrišča za izvedbo tradicionalnih prireditev na skupnem Medgeneracijskem igrišču, in sicer (začetek in zaključek Pohoda na Hudinjo v izvedbi Turističnega društva Vitanje, Tradicionalne družabne igre Turističnega društva Vitanje, Družabna veselica PGD Vitanje, Piknik društva upokojencev pri Olcerki ter izvedba tradicionalnih Holcerij TD Vitanje

6. Aktivnost 6

Naziv: Vključitev postajališča za avtodome v skupno promocijo destinacije Rogla-Pohorje in povezava z drugimi občinami s postajališči za avtodome
Nosilec: LTO Rogla-Zreče

Opis aktivnosti in posameznih pod aktivnosti:

 • organizacija promocijskih aktivnosti in prireditev s sodelovanjem vseh ranljivih skupin v okviru Destinacije Rogla-Pohorje
 • organizacija prireditev ob medgeneracijskih dnevih
 • vključitev postajališča za avtodome v skupno promocijo destinacije Rogla-Pohorje in povezava z drugimi občinami s postajališči za avtodome

Povzetek:

S projektom bodo z vzpostavitvijo skupnih prostorov ter športnih in rekreativnih površin, imele možnost sodelovanja, pri izvajanju projekta, ranljive skupine.
Projekt je trajnostno naravnan, z ohranjanjem varstva okolja, z vzpostavljenim ekološkim otokom.

Namen projekta je v občini Vitanje zagotoviti primerno in zadovoljivo infrastrukturo, ki bo prebivalstvu, mladini, ranljivim skupinam, ženskam ter obiskovalcem zagotavljal osnove za življenje, druženje, obisk ter športno-rekreativne dejavnosti v prostem času.

S projektom se bo povečala dostopnost do storitev na lokalni ravni: dopolnila in uredila se bo ustrezna infrastruktura za izvajanje prostočasnih, športnih aktivnosti ter pritegnitev novih ciljnih skupin na območje in prispevala k razvoju dodatne ponudbe.

Organizirane bodo promocijske aktivnosti in prireditve, s sodelovanjem vseh ranljivih skupin. Z urejenim prostorom bo omogočen razvoj medgeneracijskih prostočasnih dejavnosti.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 48.064,45 EUR, oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Projekt »Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo Postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP). Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Občina Vitanje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projektne novice

Igrivo v Vitanju

20 / 09 / 2019

V Vitanju je vsaki dan igrivo. Trško jedro v Vitanju in okolica Centra Noordung počasi in vztrajno spreminjata svojo podobo, ki obiskovalcem Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga in predvsem domačinom nudi prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Poleg postajališča za avtodome, ki obiskovalcem nudi vse potrebne priključke (voda, elektrika…) …

Preberite več

Novo postajališče za avtodome – Vitanje

08 / 05 / 2019

V samem središču Vitanja (Na vasi 4, 3205 Vitanje), v neposredni bližini Centra Noordung, se nahaja novo postajališče za avtodome. Parkirišče je urejeno za potrebe šestih avtodomov. Postajališče avtodomom nudi oskrbo z vodo in električno energijo, na voljo pa so tudi sanitarije. Uporaba postajališča je brezplačna, potrebno je kriti le …

Preberite več