POBegnimo skupaj!

LAS Od Pohorja do Bohorja zaključuje programsko obdobje 2014 – 2020 v katerem smo uspešno izvedli več kot 40 LEADER/CLLD projektov na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ter za razvoj območja LAS Od Pohorja do Bohorja namenili kar 1.400.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev.

Programsko obdobje 2014-2020 je bilo pestro in številni zaključeni projekti so pokazatelj, da je LAS aktivno angažiral lokalne skupnosti, ki so na različnih področjih družbeno in medgeneracijsko povezale ljudi.


Brošura POBegnimo skupaj! bo zajela uspešne projekte v obdobju 2014-2020, ki so pokazatelji dobrih in inovativnih praks na našem LAS območju. Za promocijo območij v LAS Od Pohorja do Bohorja pa bo tudi posneta naravna in kulturna dediščina lokalnih skupnosti.

Uradna zaključna prireditev bo izvedena jeseni 2024 s predstavitvijo skupne brošure POBegnimo! ter promocijskih videov. Izvedla se bo še strokovna ekskurzija na območju LAS Od Pohorja do Bohorja, kjer si bodo udeleženci ogledali zaključene projekte, dobre prakse in vpliv projektov na lokalno skupnost.

Trajanje aktivnosti: september 2023 – oktober 2024.

V sklopu investicije so bodo izvedla naslednja dela:

  • Fotografiranje zaključenih projektov v programskem obdobju 2014-2020;
  • Promocijski video posnetki lokalnih skupnosti na območju LAS Od Pohorja do Bohorja;
  • Brošura POBegnimo skupaj!;
  • Izvedba prireditve in pogostitev;
  • Strokovna ekskurzija po območju LAS Od Pohorja do Bohorja;
  • Promocijski material.

Partnerji v projektu:

  • Razvojna agencija Kozjansko (vodilni partner)
  • LAS Od Pohorja do Bohorja
  • LTO Rogla Zreče

Celotna vrednost operacije: 40.785,19 €
Znesek sofinanciranja CLLD: 32.482,38 €


Projekt »POBegnimo skupaj!« se izvaja s finančno pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014- 2020 (prehodno obdobje do 2022), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.